HR ACTIVITY

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 28 เมษายน 2566
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องมะเขือแจ้ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานธุรการ โทรภายใน 1043
HR