HR ACTIVITY

พิธีให้โอวาทนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีให้โอวาทนักกีฬาเข้าร่วม #การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการให้โอวาท และมอบเสื้อกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 จำนวน 88 คน จาก 8 ชนิดกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอล
2. วอลเลย์บอล
3. แบดมินตัน
4. เทนนิส
5. เปตอง
6. กรีฑา
7. ว่ายน้ำ
8. สนุกเกอร์ – บิลเลียด
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ดังนั้น กีฬาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุขให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal Well-Being)
?? https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=29069
รายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานสวัสดิการ โทร (ภายใน) 1044
HR