HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 23 สิงหาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
?? ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วันประโคน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ เจนดง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิญ เสริฐผล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ คล้อยปาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม (ติดภารกิจ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจติยา สุวรรณสม (ติดภารกิจ)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโลบล คำยันต์ (ติดภารกิจ)
UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=29984
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
HR