HR ACTIVITY

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 26 กันยายน 2566
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และการดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ ณ ร้าน Happy Garden จังหวัดพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวมุทิตาจิตและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ นางศรีวรรณ ฟูแสง ผู้เกษียณอายุงาน ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จนถึงครบวาระเกษียณอายุงาน
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน และผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครบวาระ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2566
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2566
ภาพเพิ่มเติม: https://liveupac-my.sharepoint.com/.../Erj0nTbuVuRCgc8AxG...
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
HR