HR ACTIVITY

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 30 ตุลาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และพิจารณาให้ทุนสนับสนันฯ พร้อมกับคณะกรรมการพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม เป็นกรรมการ
8. นายพลรบ สวัสดี เป็นกรรมการ
9. นายสมทบ เหล็กสิงห์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งมีจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอเพื่อพิจารณารับทุนฯ จำนวน 37 เรื่อง โดยมีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 5 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 5 นาที รวมเป็นเวลา 10 นาที
?? ภาพเพิ่มเติม >> UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=30610
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมและพัฒนา ?? 1042
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
HR