การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ  /ระเบียบ / ประกาศ

 
  
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ .2553  
  
     หนังสือจาก ก.พ.อ. 
           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

           > หลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
            > หลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. 2560  
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556   
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิชาการฯ (ท.11) พ.ศ. 2550    
           > การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561     
           > การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

           > ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
           > ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562     
           ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561   
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา 
          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 
          > การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ที่ ศธ 0509 (2)/ว 1263 ลว.18 ต.ค. 54)    
          > ตอบข้อหารือความหมายอาจารย์ประจำ(ที่ ศธ 0509.6(17)/11464 ลว.29 ส.ค.54)    
          > การเทียบประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
          (น.บ.ท.) เท่ากับวุฒิปริญญาโทฯ (ที่ ศธ 05.9(2)/ 6298 ลว. 24 เม.ย. 55)    
           
     ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
     ข้อบังคับ 
         
          > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

          > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
          >ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 4)              
          > การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554              
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ พ.ศ. 2554    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555    
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ พ.ศ. 2554   
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ และรศ.พิเศษ พ.ศ. 2554     
          > การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554    
          >  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศ.เกียรติคุณ พ.ศ. 2553     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559     
           
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
          > หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบค่าชั่วโมงสอนประจำรายวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งฯ     
          > หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561  
          > การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564         
          > เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564   
       คู่มือการขอตำแหน่ง 
       ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
          > การกำหนดเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ. 2555    
          > ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2555    
          > กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2555    
           > คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
          > Power point หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560   
  


ปี 2564
        > ประจำเดือน มกราคม 
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
        > ประจำเดือน มีนาคม
        > ประจำเดือน เมษายน 
ปี 2563
        > ประจำเดือน มกราคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์   
        > ประจำเดือน มีนาคม   
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
       > ประจำเดือน มิถุนายน   
        > ประจำเดือน กรกฎาคม   
       > ประจำเดือน สิงหาคม    
       > ประจำเดือน กันยายน     
        > ประจำเดือน ตุลาคม   
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2562
       > ประจำเดือน มกราคม
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์
         > ประจำเดือน มีนาคม 
         > ประจำเดือน เมษายน 
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน   
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน
         > ประจำเดือน ธันวาคม 
ปี 2561
       > ประจำเดือน มกราคม
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์
         > ประจำเดือน มีนาคม 
         > ประจำเดือน เมษายน 
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน 
        > ประจำเดือน ตุลาคม 
       > ประจำเดือน พฤศจิกายน
        > ประจำเดือน ธันวาคม
        
 2560
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
         > ประจำเดือน มีนาคม  
         > ประจำเดือน เมษายน  
         > ประจำเดือน พฤษภาคม  
         > ประจำเดือน มิถุนายน 
         > ประจำเดือน กรกฏาคม  
         > ประจำเดือน สิงหาคม  
         > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
         > ประจำเดือน พฤศจิกายน
         > ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2559
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
         > ประจำเดือน มีนาคม  
         > ประจำเดือน เมษายน  
         > ประจำเดือน พฤษภาคม  
         > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2558
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2557
        > ประจำเดือน มกราคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2556
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มกราคม  
  
 
 

 

 สรุปจำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ปี 2563
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์  
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม 
ปี 2562
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม 
ปี 2561
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน  
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม   
ปี 2560
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม
ปี 2559
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม    
ปี 2558
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
       > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ธันวาคม    
ปี 2557
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม    
ปี 2556
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม     
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม      
 

 สรุปรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ปี 2563
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์ 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม 
ปี 2562
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มิถุนายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กรกฎาคม
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน สิงหาคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กันยายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ตุลาคม 
      > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤศจิกายน 
     > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ธันวาคม 
ปี 2561
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มิถุนายน    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กรกฎาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน สิงหาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กันยายน   
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ตุลาคม   

        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤศจิกายน   

       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ธันวาคม