ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
7/9/2564 10:06:37

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

3/9/2564 9:53:31

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3/9/2564 9:52:15

การจัดการประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569

3/9/2564 9:50:52

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา

3/9/2564 9:46:34

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

3/9/2564 9:44:30

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด