สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
9/11/2566 14:34:59

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

31/10/2566 13:24:08

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2566

31/10/2566 11:21:55

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31/10/2566 11:15:32

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

16/10/2566 10:13:13

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2/10/2566 10:20:50

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts