สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
27/9/2565 15:25:29

15 กันยายน 2565 โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

27/9/2565 15:22:57

15 กันยายน 2565 การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27/9/2565 15:20:17

13 กันยายน 2565 โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

27/9/2565 15:12:18

9 - 10 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ

27/9/2565 15:08:28

8 - 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

27/9/2565 15:06:33

24 สิงหาคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts