สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
16/3/2566 10:46:23

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฯ ภายใต้หัวข้อการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา”

21/2/2566 11:57:19

ITA กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

21/2/2566 11:53:34

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

10/2/2566 10:35:02

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรปฏิบัติงานบุคคล ครั้งที่ 2 Knowledge Management: KM

10/2/2566 10:33:41

แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

10/2/2566 10:31:28

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts