ความเป็นมา กองการเจ้าหน้าที่


ความเป็นมา กองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ (ภาษาไทย) : กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Division of Personnel

หน่วยงานภายในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ : จำนวน 6 งาน ประกอบไปด้วย

งานธุรการ                                           

งานสวัสดิการ                                      

งานระบบสารสนเทศบุคลากร                  

งานส่งเสริมและพัฒนา                          

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน                 

งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง     

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ซึ่งเดิมชื่อว่า "สำนักงานบริหาร" โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว และในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ทำการย้ายที่ตั้งจากที่ทำการชั่วคราว มายังที่ตั้งถาวร ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนักคือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ โดยที่ส่วนงานบริการกลางอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยส่วนงานบริการกลาง (ส่วนงานบริหารกลาง) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารจัดการ ดังนี้งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลึก 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 137(4/255 ) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  และสอดคล้องกับภารกิจ 12 หน่วยงาน ดังนี้

1. ส่วนงานบริการกลาง

2. ส่วนนโยบายและแผน

3. ส่วนงานกิจการนิสิต

4. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

5. ส่วนงานอาคารสถานที่

6. ส่วนงานบริการการศึกษา

7. ส่วนงานห้องสมุด

8. ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

9. ส่วนงานปฏิบัติการ

10. ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

11. ส่วนงานคลังและพัสดุ

12. ส่วนงานบริการวิชาการจังหวัดเชียงราย


ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
โดยในปัจจุบัน กองการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น  6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานสวัสดิการ งานระบบสารสนเทศบุคลากร งานส่งเสริมและพัฒนา งานเงินเดือนและค่าตอบแทน และงานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง
HR