โครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร กองการเจ้าหน้าที่รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1088

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 8947

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1082

นายสมทบ เหล็กสิงห์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 8955

นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

หัวหน้างานธุรการ

โทร. 1043

นางสาวสมาพร วรรณโวหาร

หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง

โทร. 1041

นายคะนอง ปิงเมือง

หัวหน้างานสวัสดิการ

โทร. 1044

นางณิธิมา ผัดวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา

โทร. 1042

นางสาวศรีอัปสร ชำนาญยา

หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน

โทร. 1038

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร

โทร. 1040
HR