แผนงาน/มาตรการ

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


แผนพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

2565

2564

2563


2562


HR