แผนงาน/มาตรการ

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

                แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2569


  แผนพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

  2565

  2564

  2563


  2562


  HR