กจ.มพ.

คณะ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาเขตเชียงราย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ
HR