กจ.มพ.

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
HR