HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการต้อนรับบุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจง แนวทาง การปฏิบัติงาน รวมถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2560


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา และในโอกาสนี้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการเป็นผู้นำ และผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีของหน่วยงาน ตามแนวทางการบริหารสมัยใหม่ และรับฟังแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกฎระเบียบที่พึงปฏิบัติงาน ทั้งนี้มี บุคลากรใหม่ สายสนับสนุน จำนวน 26 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว /ภาพ
HR