HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้ง เข้ารับมอบค่าตอบแทน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ข่าว /ภาพ : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
HR