HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่รับมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2562


ตัวแทนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ เป็นผู้รับมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2562
HR