HR ACTIVITY

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


>>> นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์
สังกัดกองกิจการนิสิต เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยา
HR