HR ACTIVITY

เปิดประชุมนัดแรกของ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดใหม่


เปิดประชุมนัดแรกของ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2
อาคารสำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานประชุมนัดแรกของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดใหม่ (ตามวาระ พ.ศ.2562 - 2564) เพื่อแจ้งนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้แก่สภาพนักงาน ทั้ง 24 คน ประกอบด้วยพนักงานสายวิชาการ 12 คน และสายบริการ 12 คน โดยมี ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย
HR