HR ACTIVITY

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ ในด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
HR