HR ACTIVITY

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมไปถึง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯทราบ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ และคุณมุกดาพรรณ แพไผท เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง Smart @ Work, Smile @ Life ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ????
HR