HR ACTIVITY

ตรวจคุรุภัณฑ์และความเรียบร้อย หอพักศรีตรัง


วันที่ 22 ตุลาคม 2562

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบจำนวนคุรุภัณฑ์ภายในห้องพัก และตรวจเช็คความเรียบร้อยเกี่ยวกับกุญแจห้องพัก ณ หอพักศรีตรัง ซึ่งบัดนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับบุคลากรสายวิชาการที่ประสงค์สำรองห้องพัก
ณ หอพักศรีตรัง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่ หรือโทรหมายเลขภายใน 1044
HR