HR ACTIVITY

สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


วันที่ 6 มกราคม 2563

บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบของขวัญ
"สวัสดีปีใหม่ 2563" และรับคำอวยพร จาก นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR