HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


วันที่ 6 มกราคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR