HR ACTIVITY

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ 15 มกราคม 2563

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
HR