HR ACTIVITY

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล


วันที่ 21 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนฯ ให้กับผู้อำนวยการและหัวหน้างานสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
HR