HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย
โดยมีรายนามตามเอกสารแนบท้าย
HR