HR ACTIVITY

การคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


ประชาสัมพันธ์
#เริ่มแล้ว!!!
การคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ โทร 1044
HR