HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ขอแสดงความยินดี
?? บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ??

??ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
??ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย
HR