HR ACTIVITY

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ https://bit.ly/3fdojpH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1044
HR