HR ACTIVITY

ประชุมติดตามการรายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมติดตามการรายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า 2 วัน (ก่อนวันเข้าตรวจ) ได้ที่ https://bit.ly/3fdojpH
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
HR