HR ACTIVITY

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจสถานที่ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. หอพัก ม.น.นิเวศน์ 2
2. หอพักศรีตรัง
3. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
HR