HR ACTIVITY

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ SWOT และ Smart HRD ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
HR