HR ACTIVITY

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management)


วันที่ 14 สิงหาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
HR