HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการกองทุนไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ เพื่อชี้แจงสรุปผลการประกอบการในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR