HR ACTIVITY

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 28 สิงหาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาระบบการบริหารงานสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
HR