HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย


กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ #ระดับศาสตราจารย์
HR