HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 6 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
?? ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน ??
ดังนี้
1. ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา
2. ผศ.อังคณา ปานเทือก
3. ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น
4. ผศ.ณรงค์ นวลเมือง (ติดภารกิจ)
HR