HR ACTIVITY

มอบบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ PVC Card ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการมอบบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ PVC Card ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอมีบัตรฯ (ตามขั้นตอน) ได้ที่ www.personnel.up.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
สิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวฯ แบบใหม่ (เบื้องต้น)
- สแกน เข้า-ออก ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สแกน ยืม-คืน หนังสือศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR