HR ACTIVITY

โครงการพิจารณาโครงร่างและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 22 ตุลาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิจารณาโครงร่างและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนฯ จำนวน 11 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
3. ดร.พรเทพ โรจนวสุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี
9. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
10. ดร.รัตนา ยาวิเลิง
11. นายสมทบ เหล็กสิงห์
HR