HR ACTIVITY

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 หน่วยงาน


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2. วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
3. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.personnel.up.ac.th
HR