HR ACTIVITY

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
HR