HR ACTIVITY

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
HR