HR ACTIVITY

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
คณะอนุกรรมการหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ได้ดำเนินการจัดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดยบุคลากรของส่วนงาน ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
HR