HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563


เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร โดยได้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15.00 น. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา 15.30 น. วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
HR