HR ACTIVITY

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไมรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
HR