HR ACTIVITY

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไมรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
HR