HR ACTIVITY

โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดโครงการ
HR