HR ACTIVITY

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ (ติดภารกิจ)
2. ผศ.ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์
3. ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
1. รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน
2. รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
3. รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
4. รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา
HR