HR ACTIVITY

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 1 มีนาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 81 คน ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำนวน 6 ฐาน ประกอบไปด้วย
ฐานที่ 1 Planning2U
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ฐานที่ 2 HR - R&I2U
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ฐานที่ 3 Academic2U
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ฐานที่ 4 Money PR & IT2U
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร
ฐานที่ 5 Student-act2U
นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ฐานที่ 6 Law - Landscape2U
นำโดย นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรใหม่ ภายใต้กิจกรรมชื่อ "DINNER TALK" โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 ท่าน ขึ้นมาพูดแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจ
ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล คณะนิติศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์ฯ
4. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
5. นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ภาพโครงการฯ
https://bit.ly/3e4z148
ข่าวสารโครงการฯ
https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=23482
HR