HR ACTIVITY

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 2 มีนาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โดยกิจกรรมในวันที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ และ คุณมุกดาพรรณ แพไผท เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ ภายใต้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยพะเยาในฝัน"
ภาพโครงการฯ
https://bit.ly/3e4z148
HR